VOLEBNÍ PROGRAM

/VOLEBNÍ PROGRAM

BYDLENÍ, ROZVOJ MĚSTA, BEZPEČNOST

 • připravíme cenově dostupné parcely pro individuální výstavbu rodinných domů a podpoříme výstavbu bytů – s cílem zastavit dlouhodobý pokles obyvatel města
 • snížíme daň z nemovitosti
 • omezíme příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů do města
 • snížíme cenu tepla a teplé vody z centrálního zdroje
 • rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém ve městě, včetně pultu centralizované ochrany
 • opravíme městský hřbitov, postavíme venkovní přístřešek a sociální zázemí
 • zlepšíme informační systém města
 • zřídíme zdarma Wi-Fi připojení na veřejných prostranstvích města
 • rozšíříme lesopark Osmička
 • obnovíme aktivní Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích
 • zaměříme se na revitalizaci i okrajových částí města
 • rozšíříme hlídkovou činnost městské policie
 • navrhneme a zrealizujeme úpravu vzhledu „betonového“ náměstí
 • postupně utlumíme provoz městské ubytovny v Nádražní ulici

EFEKTIVNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPRÁVA MAJETKU

 • zajistíme skutečně transparentní zadávaní veřejných zakázek,
 • ukončíme předražené zakázky bez výběrových řízení tzv. „na výjimku starosty“ a tím i nepřehledný únik peněz z městského rozpočtu
 • snížíme platbu za likvidaci domovního odpadu
 • zajistíme přísné a transparentní kontrolní měření kvality ovzduší ve městě, včetně informování obyvatel např. cestou SMS
 • zajistíme vstřícnost městského úřadu a podporu místním firmám a živnostníkům
 • vypracujeme hlukovou mapu města a provedeme konkrétní kroky k jeho snížení
 • vybudujeme další stanoviště kontejnerových stání na separovaný odpad
 • snížíme absurdně vysoké smluvní pojištění městského majetku ze současných 9 milionů Kč na úroveň běžného tržního pojistného
 • budeme zodpovědně pečovat o majetek města jako řádný hospodář
 • zavedeme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva města
 • prosadíme zveřejňování zápisů z jednání rady města, výborů a komisí, a to včetně příloh (!)
 • zavedeme bezplatnou dluhovou poradnu
 • zlepšíme údržbu veřejných prostranství a správu městské zeleně
 • vytvoříme koncepci městské zeleně
 • budeme pořádat veřejné besedy s občany
 • snížíme místní poplatek ze psů
 • zapojíme dlouhodobě nezaměstnané do úklidu a údržby města
 • budeme hledat úspory v provozních výdajích města a jím zřízených příspěvkových organizacích
 • zřídíme Komisi pro rozvoj města

DOPRAVA, KOMUNIKACE, BESIP

 • zkvalitníme úroveň a vybavenost zastávek MHD, včetně těch na periferiích města
 • vybudujeme lávku pro cyklisty a pěší přes Labe do Píšťan
 • vhodně zvýšíme kapacity parkovacích stání na území města
 • budeme pokračovat ve zklidňování pozemních komunikací účinnými opatřeními, např. v ul. Teplické nebo poblíže škol a školek
 • opravíme další komunikace a chodníky ve městě, či vybudujeme nové – např. chodník od Zámku k pobočce České pošty nebo nové povrchy komunikací v lokalitě „pod Lovošem“ a v ulici Terezínské
 • zvýšíme bezpečnost na přechodech pro chodce a místech pro přecházení, popř. zřídíme nové
 • zavedeme taková dopravně inženýrská opatření, která zamezí průjezdu těžkých nákladních vozidel centrem města
 • vybudujeme monitorované cyklostojany v centru města
 • propojíme ulice Třebenická a Průmyslová tak, aby vznikl vnější okruh města
 • ve spolupráci s ostatními obcemi kolem Lovosic zřídíme vycházkové a výletní trasy s dobrým orientačním značením

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • vybudujeme další nové cyklostezky s jejich napojením na ty stávající
 • zastřešíme venkovní hřiště vnitřního traktu haly Chemik
 • změníme podmínky postavení sportovních klubů za účelem možnosti čerpání dotací na rekonstrukce a úpravy sportovišť
 • rozšíříme vybavenost venkovního koupaliště o nové herní prvky a vybudujeme TOBOGÁN
 • budeme i nadále podporovat sportovní oddíly ve městě
 • pořídíme a instalujeme krytou nafukovací halu na tenis
 • rozšíříme přístaviště pro rybářské loďky a malá plavidla pod dohledem kamerového systému
 • vybudujeme další odpočinkové zóny ve městě

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

 • snížíme hlukovou zátěž obyvatel při pořádání akcí v lesoparku Osmička, a to novým technickým uspořádáním a rekonstrukcí amfiteátru
 • budeme více podporovat kulturní a společenský život ve městě, včetně dobrovolných i podnikatelských aktivit a konečné realizace muzea
 • budeme maximálně podporovat propagaci města v České republice, ale i v zahraničí, ve spolupráci se subjekty cestovního ruchu za účelem zvýšení atraktivity města v oblasti cestovního ruchu
 • vytvoříme koncepci „Lovosického kulturního života“
 • zaměříme se na lepší koordinaci kulturních aktivit ve městě a programovou pestrost akcí Kulturního střediska Lovoš

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE, ŠKOLSTVÍ

 • ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Lovosice zajistíme skutečnou „nulovou toleranci“ drogám a kriminalitě ve městě
 • zřídíme dětské jesle a podpoříme rozvoj služeb v oblasti dětských skupin
 • výrazně zlepšíme a zvýšíme vybavenost základních škol a školek, kterých je město zřizovatelem, např. moderními didaktickými pomůckami
 • zajistíme dostatek lékařských ambulancí, včetně specialistů a dostupnost zdravotní péče ve městě
 • rozšíříme kapacity Domu s pečovatelskou službou
 • budeme rozvíjet pečovatelské služby pro seniory a rozšíříme jejich nabídku
 • podpoříme odlehčovací péči v domácím prostředí, chceme klást důraz na terénní služby, denní stacionáře
 • zvýšíme podporu neziskovým organizacím a spolkům
 • zajistíme dostatek míst ve školkách ve městě, včetně nepřerušeného prázdninového provozu
 • budeme maximálně podporovat výměnné pobyty našich a zahraničních školáků s vazbou na partnerství měst
 • zajistíme rozvoj zájmových kroužků podporujících znalost i zručnost dětí
 • budeme usilovat o opětovné zajištění nepřetržité lékařské pohotovosti
 • aktivními pobídkami (zrekonstruované městské prostory – dostupná ordinace) budeme podporovat vznik soukromých lékařských praxí